Toto je stránka projektu T6-2021-009  pod názvom  “Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do komunity”,  podporého z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt realizuje OZ Zvieratá a ľudia navzájom – nezisková organizácia, ktorá pomáha zlepšovať podmienky v rozvoji Fariem starostlivosti a v službách/intervenciách s asistenciou zvierat (animoterapiách) na Slovensku.

Investuje najmä do ľudí– vzdeláva ich, prepája ich so zaujímavými partnermi, otvára im netradičné možnosti uplatnenia na trhu. Vďaka lokálnym projektom vyvíja nástroje na zefektívnenie práce v týchto sektoroch, podieľa sa na výskume a testovaní nových biznis modelov v službách najma na takých miestach ako sú farmy/poľnohospodárske podniky a špecificky v prepojení s intervenciami so zvieratami – AAI (Animal Assisted Intervention).

Tento rok 2022 sa členovia OZ Zvieratá a ľudia navzájom aktívne pripravujú a vzdelávajú pod vedením nórskeho partnera Dyrebar Omsorg.…pretože …

  • farmy majú jedinečnú a všestrannú ponuku pre široké spektrum skupín užívateľov
  • na farme je často niekoľko druhov zvierat a veľa rôznych príležitostí na cielené aktivity a interakcie so zvieratami
  • existuje tiež veľký potenciál pre podporné intervencie na základe variácie činností dňa na farme, ale aj počas celej doby pobytu užívateľa
  • interakcia nemusí byť len so zvieratami, ale aj s inými ľuďmi, ktorí na farme pracujú alebo s inými zdrojmi, ktoré miest ako farmy/poľnohospodárske podniky ponúkajú

Tento nórsky partner Dyrebar Omsorg  je partnerom aj tohto projetu – “Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenie do komunity”.

OZ Zvieratá a ľudia navzájom sa zameriava na iniciatívy Social Farming a Care Farming v Európe a zahraničí, aby spoločne s ďalšími partnermi, organizáciami, jednotlivcami na Slovensku….navrhli koncepčný rámec v tejto oblasti a lepšie porozumeli vznikajúcim modelom, ako aj ich silným a slabým stránkam v porovnaní s hlavnými výzvami, ktorým čelí dnešná spoločnosť. 

Aktuálne OZ Zvieratá a ľudia navzájom tvorí platformu Care Farms – s vierou, že vidiecke komunity môžu využiť svoje zdroje tým viac, ak budú mať informácie o tom, ako hospodáriť s pôdou, biodiverzitu a poľnohospodárstvo, a ak budú mať informácie o možnostiach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb na farmách, od materských škôl. a denné centrá pre ľudí s demenciou na podporu zdravia, školenia v technikách pre trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a rozvoj nových zdrojov príjmu.

Pre viac info, rôzne eventy, príležitosti na vzdelávanie (webináre, kurzy..), konferencie……sledujte túto platformu Care Farms Slovakia 

S.D.

Leave a Comment