Po stáročia sa príroda v Európe využíva na podporu zdravia a pohody.  

Napriek tomu sa Green Care za posledných 15 rokov objavila ako osobitý a celkom nový študijný odbor, a to najmä vďaka EÚ projektom výskumu, vývoja a vytvárania sietí.

Social Farming SF/Care Farming CF (ďalej len SF/CF) v Európe a v zahraničí má stále málo podporných dôkazov, hoci takéto farmy majú bohatý potenciál, pokiaľ ide o:

  • služby, ktoré poskytujú
  • oblasti intervencií aké ponúkajú
  • ich náklady a efektívnosť
  • vplyv na používateľov
  • ich odhodlanie zainteresovaných ľudí a
  • ich vznikajúce inovatívne paradigmy

Zo všetkých spomenutých hľadísk môže SF/CF ponúknuť mnohé východiská pre súčasné problémy.

SF/CF ponúka veľa zdrojov na dosiahnutie lepšieho životného priestoru pre všetkých. 

Môže tiež podporiť rozvoj regeneratívnych miest a trvalo udržateľných miestnych systémov v okolí mestských oblastí, kde žije väčšina obyvateľstva. 

Vo vidieckych oblastiach by SF/CF mohlo poskytovať služby, ktoré sú potrebné na zabezpečenie živej komunity, generačnej výmeny a udržateľných ekonomík. 

Najmä vo vidieckych oblastiach je čoraz jasnejšie, že bez sociálnych služieb bude ťažké zabezpečiť efektívne a rovnocenné ekonomické aktivity, najmä pri silnejších migračných tokoch.

Na národnej úrovni a na úrovni EÚ je stále ťažké prejsť cez úzke, už existujúce špecializované názory. Sociálne politiky, zdravotné politiky a vidiecke a poľnohospodárske politiky sú stále špecializované a sú zamerané na tradičných aktérov a riešenia. SF/CF v Európe je podporované európskym vytváraním sietí a výskumom, ktorý riadia projekty EÚ. 

S.D.