Iniciatívy Care Farms/Social Farms sa môžu navzájom veľmi líšiť a sú také rozmanité ako ľudia, ktorých podporujú.

Care Farms, nazývané aj Social Farms a naopak, každopádne dobre zapadajú do trendov rozvoja vidieka – zavedenie multifunkčnosti, nárast spoločenského záujmu o lokálne produkty ako aj do sektora sociálnej starostlivosti (deinštitucionalizmus, samostatný život a pod.).

Vedú klientov k väčšej nezávislosti a sociálnemu postaveniu, pričom východiskom je ich potenciál, namiesto zamerania sa na ich obmedzenia.

Cieľové skupiny: duševné problémy, závislosť, poruchy učenia, starší ľudia, deti, problémová mládež, dlhodobo nezamestnaní…

Aj bežná populácia z mesta môže nájsť na Care Farms/Social Farms pokoj a priestor prírody v kontraste s davom a dynamickou atmosférou mesta.

Všetky tieto iniciatívy majú za cieľ poskytovať zdravotné, sociálne resp. vzdelávacie výhody prostredníctvom farmárskych aktivít pre široké spektrum ľudí.

Social farming (SF)

Social Farming (SF) je síce na Slovensku v posledných rokoch úspešné, no pre časť spoločnosti, ktorá o jeho existencii zväčša nevie, nebolo viditeľné.

Zjednodušene povedané, SF je aktivita podporovaná verejnými alebo súkromnými organizáciami, ktorej cieľom je zlepšiť šance na zamestnateľnosť pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom poľnohospodárskej práce a transformácie poľnohospodárskych produktov alebo v aktivitách súvisiaci s prírodou. 

Okrem toho táto vidiecka aktivita podporuje pokrok v poľnohospodárstve a potravinovej sebestačnosti, pretože SF pomáha využívať miestnu pôdu a zdroje na výrobu a hľadá zákazníkov v rovnakom regióne. 

SF je aktivita založená na produktoch a službách definovaných pridanou hodnotou a rešpektom k životnému prostrediu. Treba ho však vnímať ako súčasť sociálnej ekonomiky, v ktorej sa angažujú najmä subjekty tretieho sektora. 

Spotrebitelia čoraz viac oceňujú SF výrobky, a to ako pre ich sociálne zameranie, tak aj pre ich ekologickú orientáciu.