Základné pojmoslovie

jeho vymedzenie a následne aj porozumenie a používanie môže byť prínosom nielen pre poskytovateľov a poskytovateľky programov v oblasti tzv. “Fariem Starostlivosti”, ktorým sa v projekte venujeme, ale i pre širokú verejnosť a záujemcov o túto oblasť.

Našim cieľom je teda ponúknuť systematizáciu a aktualizáciu terminológie relevantnej pre inciatívy v poľnohospodárstve, ktoré:

 • prispievajú k rôznym spoločenským potrebám prostredníctvom vedomého a aktívneho kontaktu s prostredím farmy – poľnohospodárskeho podniku
 • využívajú poľnohospodárske postupy a zdroje ako pôdu, rastliny, plodiny, zvieratá na podporu zdravia a pohody ľudí
 • podporujú sociálnu inklúziu, sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť
 • zlepšujú šance na zamestnateľnosť pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom poľnohospodárskej práce a transformácie poľnohospodárskych produktov alebo v aktivít súvisiacich s prírodou
 • podporujú pokrok v poľnohospodárstve a potravinovej sebestačnosti
 • ich produky a služby sú definované pridanou hodnotou a rešpektom k životnému prostrediu
 • berú do úvahy environmentálne limity, potrebu “zeleného rastu”, ktorý dokáže začleniť udržateľnosť, a posun v spoločenských prioritách a ľudských návykoch vrátane konzumu
 • prezentujú koncepty “One Health” a “One Wellness”, ktoré z celospoločenského hľadiska spájajú kvalitu ľudského života nielen s ekonomickou silou, ale aj s kvalitou životného prostredia (voda, vzduch, pôda) a ľudských zdrojov…

Green Care (GC) Care Farming (CF) Social Farming (SF)

…sú inciatívy, ktoré sa rôznymi spôsobmi a podľa rôznych modelov mobilizujú smerom k sociálnym inováciám prostredníctvom existujúcich zdrojov poľnohospodárstva – rastliny, zvieratá, prostredie, príroda a ľudia.

Spoločnou snahou je teda zvýšiť a zlepšiť sociálne a zdravotné služby, aby sa zlepšil prístup k ľudským právam pre rôzne skupiny v núdzi a aby sa posilnila existujúca sociálna ochrana.

Tento proces prebieha v EÚ a mimo EÚ viac-menej štruktúrovaným spôsobom podľa existujúcich modelov a zdrojov sociálneho zabezpčenia vo vidieckych a prímestských oblastiach.

Tieto inciatívy sa uznávajú v kontexte výziev, ktoré priniesla pandémia Covid-19.

Naša organizácia Zvieratá a ľudia navzájom o.z. sa tento rok 2022 aktívne pripravuje a vzdeláva pod vedením nórskeho partnera Dyrebar Omsorg.pretože …

 • farmy majú jedinečnú a všestrannú ponuku pre široké spektrum skupín užívateľov
 • na farme je často niekoľko druhov zvierat a veľa rôznych príležitostí na cielené aktivity a interakcie so zvieratami
 • existuje tiež veľký potenciál pre intervencie na základe variácie činností dňa na farme, ale aj počas celej doby pobytu užívateľa
 • interakcia nemusí byť len so zvieratami, ale aj s inými ľuďmi, ktorí na farme pracujú alebo s inými zdrojmi, ktoré miesto ponúka

Zameriavame sa na iniciatívy Social Farming a Care Farming v Európe a zahraničí, aby sme navrhli koncepčný rámec a lepšie porozumeli vznikajúcim modelom, ako aj ich silným a slabým stránkam v porovnaní s hlavnými výzvami, ktorým čelí dnešná spoločnosť. 

Pre viac info, rôzne eventy, príležitosti na vzdelávanie (webináre, kurzy..), konferencie……sledujte našu platformu Care Farms Slovakia 

S.D.